kto może być kandydatem na radnego gminy

Jak zostać radnym w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców?

Jako osoba fizyczna nie możesz ubiegać się o mandat radnego gminy. To komitet wyborczy wyborców jest uprawiony do zgłoszenia kandydata na radnego. Od jego założenia możesz rozpocząć przygodę z wyborami samorządowymi. W gminie liczącej do 20 000 mieszkańców o wyborze na radnego rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów.

 

Stan prawny: luty 2024 r.

 

Jak usytuować własne nazwisko na liście wyborczej w wyborach do rady gminy? – 3 możliwości!

Aby Twoje nazwisko znalazło się na liście wyborczej możesz:

1️⃣  wystartować z listy popierającej urzędującego wójta, po uprzednim zaproszeniu do startu w wyborach z jego komitetu;

2️⃣  wystartować z listy nowego kandydata ubiegającego się o to stanowisko, również po uprzednim zaproszeniu;

3️⃣  sformułować własny, niezależny komitet wyborczy wyborców na obszarze danej gminy.

 

Jak założyć komitet wyborczy wyborców?

Komitet wybroczy wyborców może założyć min. 5 obywateli mających prawo wybierania. Przykładowo 👉 mogą być to kandydaci na radnych. Konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia o utworzeniu komitetu z podaniem własnych:

 • imion i nazwisk,
 • adresów zamieszkania,
 • numerów PESEL.

Moja rada 🗝️

Warto, aby komitet założyło co najmniej 6 osób! W ten sposób zabezpieczysz się na nieprzewidziane przypadki. Zgodnie bowiem z art. 101 § 3 Kodeksu Wyborczego, jeżeli liczba kandydatów ulegnie zmniejszeniu poniżej 5 osób, Twój komitet ulegnie rozwiązaniu z mocy prawa.

 

Gdzie zgłosić zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego?

To powołany pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, będący także pełnomocnikiem finansowym, zawiadamia komisarza wyborczego właściwego ze względu na siedzibę komitetu o utworzeniu komitetu wyborczego.

 

💡 Przykład:

Komitet wyborczy powstał w gminie Turek (powiat turecki). Właściwy będzie zatem Komisarz Wyborczy w Koninie I.

 

Jak zostać radnym gminnym?
Jak zostać radnym gminnym?

 

Jakie dokumenty są potrzebne do stworzenia komitetu wyborczego wyborców?

Aby założyć komitet wyborczy wyborców zamierzający zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin niezbędne będzie:

 • zawiadomienie o utworzeniu komitetu
 • oświadczenie o utworzeniu komitetu
 • oświadczenie pełnomocnika wyborczego

 

Kto może zostać radnym? 

Kandydować na radnego w danej gminie może osoba, która:

 • ma prawo wybierania do rady gminy,
 • jest obywatelem polskim albo obywatelem Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim,
 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, 
 • stale zamieszkuje na obszarze danej gminy,
 • ujęta jest w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze danej gminy.

 

 

Kiedy komitet wyborczy może zgłosić listy kandydatów na radnych?

Komitet wyborczy może zgłosić listę kandydatów na radnych po uzyskaniu od właściwego komisarza postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Pamiętaj, że w każdym okręgu wyborczym komitet wyborczy ma prawo zgłosić tylko 1 listę kandydatów.

 

Jakie czynności może podejmować komitet wyborczy po zarejestrowaniu?

Dzień wydania przez właściwego komisarza wyborczego postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców jest szczególnie ważny albowiem, od tego momentu komitet może:

 • 🖋️ zbierać podpisy poparcia 👉 kandydat na radnego musi uzyskać co najmniej 25 podpisów poparcia od wyborców stale zamieszkałych w danej gminie;
 • 📢 prowadzić agitację wyborczą,
 • 💰 otworzyć rachunek bankowy,
 • 📝 wystąpić o nadanie numeru REGON i NIP,
 • 💸 pozyskiwać oraz wydatkować środki finansowe na kampanię wyborczą.

 

Kto jest uprawniony do zgłoszenia listy kandydatów na radnych?  

To pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego zgłasza listę kandydatów na radnych w imieniu komitetu wyborczego.  Listę tę należy zgłosić do właściwej gminnej komisji wyborczej.

 

Wskazówka 🎯

Wszystkie potrzebne dokumenty dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin w gminach liczących do 20 000 mieszkańców, w tym omawiane zgłoszenie listy kandydatów na radnych, pobierzesz tutaj.

 

Co powinno zawierać zgłoszenie listy kandydatów na radnych?

W swoim zgłoszeniu musisz nakreślić:

 • nazwisko i imię osoby zgłaszającej listę kandydatów , przykładowo 👉 dane pełnomocnika wyborczego;
 • nazwę komitetu wyborczego ze wskazaniem adresu jego siedziby, przykładowa nazwa 👉 ,,Komitet Wyborczy Wyborców Jana Kowalskiego’’;
 • nazwę rady oraz oznaczenie numeru okręgu wyborczego, w którym zgłaszana jest lista kandydatów;
 • nazwisko, imię, wiekmiejsce zamieszkania kandydata na radnego.

 

Uwaga ⚠️

Do zgłoszenia nie zapomnij dołączyć określonych załączników!

 

Co należy załączyć do zgłoszenia listy kandydatów na radnych?

Do zgłoszenia listy kandydatów na radnych należy dołączyć:

 • kopię postanowienia o przyjęciu zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego przez właściwego komisarza wyborczego;
 • dokument, który stwierdza ustanowienie pełnomocnika wyborczego 👉 powinien on zawierać jego nazwisko, adresu zamieszkania oraz PESEL;
 • wykaz podpisów wyborców popierających listę kandydatów;
 • pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach do danej rady oraz o posiadaniu prawa wybieralności do danej rady.
 • mogący się zdarzyć w niektórych okolicznościach wniosek o oznaczenie kandydata nazwą lub skrótem nazwy popierającej partii lub organizacji społecznej 👉 jeżeli wniosku nie zawarto w treści zgłoszenia;
 • pismo organu statutowego partii politycznej lub organizacji społecznej, które potwierdza poparcie dla kandydata mieszczącego na liście kandydatów 👉 jeżeli pełnomocnik wyborczy wnosi o oznakowanie kandydata poparciem danej partii lub organizacji;
 • oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia.

 

Wskazówka 🤜🤛

Kandydat jest zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia jeżeli urodził się 1 sierpnia 1972 r. i później!

 

Gdzie szukać poparcia wśród mieszkańców przy wyborach samorządowych 2024?

Szukać poparcia wśród mieszkańców możesz już na etapie zbierania podpisów poparcia. Doświadczenie pokazuje, że najwięcej dają osobiste spotkaniarozmowy z mieszkańcami. Ponadto, zainwestować możesz w:

 • plakaty,
 • ulotki wyborcze,
 • banery na obszarze gminy,
 • gadżety wyborcze, przykładowo 👉 długopis.

 

Zgodnie z art. 105 Kodeksu Wyborczego, działać możesz już po zarejestrowaniu komitetu wyborczego. A jak wiadomo, wyborów nie wygrywamy sami. 😉

 

Źródła:

Udostępnij:
Polecane artykuły
Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

Marlena Słupińska-Strysik


Nazywam się Marlena Słupińska-Strysik, jestem adwokatem wspierającym JST i biznes. Wiem, że praca wójta to trudne zadanie. Dlatego chętnie Ci pomogę, zarówno w ramach tego bloga jak i w Twoich problemach. Znajdziesz mnie na LinkedIn oraz tutaj.

Zapisz się do newsletter.

Bądź na bieżąco.

  O mnie

  Nazywam się Marlena Słupińska-Strysik, jestem adwokatem wspierającym JST i biznes. Wiem, że praca wójta to trudne zadanie. Dlatego chętnie Ci pomogę, zarówno w ramach tego bloga jak i w Twoich problemach. Znajdziesz mnie na LinkedIn oraz na slupinska.eu.