zakup nieruchomości przez wójta

Czy wójt może kupić nieruchomość od gminy?

Kontrowersyjne może być kupno nieruchomości gminnej przez wójta. Czy istnieją prawne przeszkody uniemożliwiające zakup nieruchomości od gminy przez wójta? W artykule pt. „Czy wójt może kupić nieruchomość od gminy” odpowiem na to pytanie. Zapraszam do lektury!

 

Nabycie przez wójta nieruchomości od gminy – czy jest to możliwe?

 

Wójt może nabyć nieruchomość od gminy. Kupno gminnej nieruchomości przez wójta może nastąpić tylko w drodze przetargu.

 

Kupno nieruchomości od gminy

 

Definicja nieruchomości została zawarta 46 § 1 Kodeku cywilnego, który stanowi:

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.”

 

W związku z powyższym możliwe jest nabycie każdego rodzaju nieruchomości od gminy. Dotyczy to nieruchomości:

 • gruntowych (działek rolnych, leśnych, budowlanych),
 • lokalowych (lokali stanowiących odrębną nieruchomość),
 • budynkowych (budynków stanowiących odrębną nieruchomość).

 

Nabycie każdego rodzaju nieruchomości od gminy następuje w drodze przetargu.

 

zakup nieruchomości przez wójta
zakup nieruchomości przez wójta

 

Kiedy wójt nie może brać udziału w przetargu?

 

Jedynie w pewnych okolicznościach wójt nie będzie mógł wziąć udziału w przetargu, przez co utraci możliwość kupna danej nieruchomości gminnej.

 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości:

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.”

 

Z kolei w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości zawarto listę osób, które nie mogą wziąć udziału w przetargu organizowanym przez gminę.

 

Przepis ten brzmi następująco:

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.”

 

Wniosek:

W przetargu, którego przedmiotem jest nieruchomość gminna, nie mogą uczestniczyć:

 • członkowie komisji przetargowej;
 • osoby bliskie członkom komisji przetargowej;
 • a ponadto osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku, że budziłoby to wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

 

1. Członkowie komisji przetargowej

 

Zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości:

Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej, w składzie od 3 do 7 osób, wyznacza właściwy organ spośród osób dających rękojmię rzetelnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu.”

 

Ważne! Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym do zadań wójta należy gospodarowanie mieniem komunalnym, czyli również powoływanie członków komisji przetargowej.

 

2. Osoby bliskie

 

Osobą bliską członka komisji przetargowej będzie:

 • małżonek
 • zstępny (dziecko, wnuk),
 • dziecko przysposobione;
 • wstępny (rodzic),
 • rodzeństwo,
 • dzieci rodzeństwa,
 • osoba, które pozostaje z członkiem komisji faktycznie we wspólnym pożyciu.

 

3. Osoby pozostające w stosunku budzącym wątpliwości co do bezstronności

 

Pojęcie ,,okoliczności uzasadniających wątpliwość co do bezstronności’’ nie zostało nigdzie zdefiniowane. Możemy przyjąć, że dotyczy wszelkich czynników, które mogą dotyczyć nastawienia komisji do sprawy.

 

Ważne! Wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej może wywołać przede wszystkim:

 • stosunek emocjonalny (przyjaźń),
 • stosunek gospodarczy:
  • powiązania majątkowe;

Przykład:

Współwłaściciel nieruchomości, której drugim współwłaścicielem jest członek komisji przetargowej.

 • powiązania kredytowe;

Przykład:

Osoba stająca do udziału w przetargu zaciągnęła pożyczkę u członka komisji przetargowej.

 • zależność służbowa.

 

Obowiązkiem komisji przetargowej jest skrupulatne badanie, czy osoba, która złożyła ofertę albo zgłosiła udział w przetargu:

 • jest osobą bliską dla któregoś członka komisji,
 • pozostaje z członkiem komisji w takim stosunku, że budziłoby to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

Jeżeli wystąpi któraś z tych okoliczności, osoba składająca ofertę nie zostanie dopuszczona do udziału w przetargu.

 

Przeszkody nabycia nieruchomości przez wójta

 

Ważne! Wójt nie będzie mógł nabyć nieruchomości stanowiącej mienie gminie, jeżeli nie będzie mógł uczestniczyć w przetargu.

 

Pamiętaj! Wójt nie może wziąć udziału w przetargu:

 • jeżeli sam siebie powoła do komisji przetargowej;
 • jeżeli powoła do komisji przetargowej swoją osobę bliską;
 • jeżeli powoła do komisji przetargowej osobę, która jest od niego jakiś sposób zależna;
 • jeżeli powoła do komisji przetargowej osobę, z którą pozostaje w bliskich relacjach.

 

Przykład:

Wójt powołał do komisji przetargowej swojego wieloletniego przyjaciela. Ta relacja powoduje, że w przypadku złożenia oferty przez wójta, powstaną uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji. Wójt nie zostanie wówczas dopuszczony do przetargu.

 

Szukasz adwokata? Możemy pomóc!

 

Jesteśmy prawnikami z Poznania. Specjalizujemy się w prawie nieruchomości. Obsługujemy JST.

 

Wójtowie i burmistrzowie mogą liczyć na szczególną pomoc z naszej strony! Zapraszamy!

 

Udostępnij:
Polecane artykuły
Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

Marlena Słupińska-Strysik


Nazywam się Marlena Słupińska-Strysik, jestem adwokatem wspierającym JST i biznes. Wiem, że praca wójta to trudne zadanie. Dlatego chętnie Ci pomogę, zarówno w ramach tego bloga jak i w Twoich problemach. Znajdziesz mnie na LinkedIn oraz tutaj.

Zapisz się do newsletter.

Bądź na bieżąco.

  O mnie

  Nazywam się Marlena Słupińska-Strysik, jestem adwokatem wspierającym JST i biznes. Wiem, że praca wójta to trudne zadanie. Dlatego chętnie Ci pomogę, zarówno w ramach tego bloga jak i w Twoich problemach. Znajdziesz mnie na LinkedIn oraz na slupinska.eu.